Palvelut

Coaching

Kenelle?
Coaching sopii sinulle, joka tarvitset tukea omaan ammatilliseen kehittymiseesi. Saatat pohtia oman tulevaisuutesi suuntaa, sinulla saattaa olla haasteita työsi sisältöön, muutoksiin, työssä
jaksamiseen tai työmotivaatioon liittyen.

Mitä?
Coaching on menetelmä, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Coaching-prosessi perustuu asiakkaan tavoitteiden määrittelyyn, hänen voimavarojensa esille saattamiseen sekä asiakkaan tukemiseen kysymysten kautta. Coach ei anna valmiita vastauksia, vaan luottaa siihen, että asiakas itse tietää parhaiten. Coachin rooli on avartaa asiakkaan näkökulmia niin, että hän löytää olennaiset kysymykset, ja osaa punnita vastauksia niihin mahdollisimman laajasti.

 

Uravalmennus ja työnhakuvalmennus

Kenelle?
Uravalmennus sopii sinulle, joka pohdit tulevaa ammatillista suuntaasi tai olet aktiivisessa työnhakuvaiheessa. Valmennukseen voit tulla työsuhteessa ollessasi, sillä hetkellä kun olet jäämässä työttömäksi, tai olet hakenut töitä jo jonkin aikaa.

Mitä?
Työnhakuvalmennuksessa tarkastellaan asiakkaan työuraa: kokemusta ja osaamista sekä tuetaan hänen itsetuntemustaan. Valmentaja auttaa määrittelemään tavoitteet ja miettimään miten ne voidaan saavuttaa. Minna-Rosa soveltaa valmennuksessaan ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, jossa kartoitetaan asiakkaan osaaminen ja vahvuudet, ja tuetaan häntä niiden kautta eteenpäin. Valmennuksessa tuetaan myös asiakkaan käytännön työnhakutaitoja.

 

Lifedesign-valmennusten kantavat periaatteet

”Menestys on sitä, että saa mitä haluaa. Onnellisuus on sitä, että haluaa mitä saa.” – Pentti Sydänmaanlakka

Jokainen määrittelee itse sen, millainen työ tai ura on hänelle hyvä ja oikeanlainen. Mikä on työn merkitys elämässä ja mistä sen mielekkyys tulee. Itsetuntemuksen merkitys hyvinvoinnille on erittäin suuri. Vasta kun tiedämme mihin haluamme, voimme suunnitella, miten pääsemme sinne.

Ihminen on lähtökohtaisesti hyvä, oppiva ja kehittyvä olento.

Jokaisen oma tilanne on hänen yksilöllisen taustansa, lähteisten ihmissuhteittensa, kulttuurisen ympäristönsä sekä oman ajattelun ja asenteiden muokkaamaa. Ihminen voi vaikuttaa omilla ajatuksillaan huomattavasti omaan toimintaansa ja sen kautta myös muiden suhtautumiseen. Hän muokkaa aktiivisesti omaa toimintaympäristöään sekä suhdettaan toisiin ihmisiin. Jokaisella on mahdollisuus kasvuun ja kehittymiseen.

Kuka sinä haluat olla?

Yksilön identiteetti muovautuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yhä uudelleen ja uudelleen, ympäristöstä ja elämäntilanteesta riippuen. Muutokset tarjoavat meille tilaisuuden tarkastella menneisyyttä, nykytilaa ja tulevaisuutta uusin silmin ja luoda vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Jokainen kirjottaa itse oman tarinansa ja antaa omille elämäntapahtumillensa merkityksen. Vastuu on aina yksilöllä itsellään, mutta valmentaja voi toimia muutostilanteissa tukena ja tarjota erilaisia näkökumia, joiden kautta omaa tilannettaan voi hahmottaa paremmin.

Ota yhteyttä rohkeasti ja kysy lisää!